1 » Regulamin2

Opinie

Bardzo dobra gąbka. Używam na mokro (spryskuję wodą różaną) i super. Troszkę kiepsko się myje.
Ocena produktu 5/5

Regulamin

Ważny od 19.03.2016r.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.plantsforbeauty.pl

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod  adresem www.plantsforbeauty.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PLANTS FOR BEAUTY , Ewa Libich z siedzibą w : Rawicz 26 ,97-403 Drużbice a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w    szczególności rodzaj i liczbę Towaru.II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego  pod adresem        www.plantsforbeauty.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem  www.plantsforbeauty.pl prowadzony jest przez PLANTS FOR BEAUTY , Ewa Libich Nip: 769-213-51-15 , Regon: 101313815 z siedzibą w Rawicz 26, 97-403 Drużbice

2.4. Firma Plants for Beauty została  zgłoszona do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  przez Urząd Gminy w dniu 16.03.2016r.

2.5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji podstawowej z roku 2005 lub nowsze.  

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  prowadzący sklep www. plantsforbeauty.pl   zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego dla osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Zasady/Regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4.  PLANTS FOR BEAUTY ,Ewa Libich , Rawicz 26, 97-403 Drużbice , Nip: 7692135115 ,może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez  PLANTS FOR BEAUTY ,Ewa Libich , Rawicz 26, 97-403 Drużbice , Nip: 7692135115 a zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PLANTS FOR BEAUTY ,Ewa Libich , Rawicz 26, 97-403 Drużbice , Nip: 7692135115

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody PLANTS FOR BEAUTY ,Ewa Libich , Rawicz 26, 97-403 Drużbice , Nip: 7692135115

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla PLANTS FOR BEAUTY ,Ewa Libich , Rawicz 26, 97-403 Drużbice , Nip: 7692135115

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

g) zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godz/dobę   siedem dni w tygodniu  , jednak obsługa sklepu odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 18.00 oraz w soboty od 10.00 - 15.00

h) produktów zakupionych w sklepie Plants for Beauty nie wolno odsprzedawać w celu informacji o sprzedaży hurtowej asortymentu sklepu prosimy o kontakt mailowy na poniższy adres:
           sklep@plantsforbeauty.pl


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową  www.plantsforbeauty.pl , dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego zamówienie – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) informacji o prawie do ODSTĄPIENIA OD UMOWY bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki , oraz podany zostanie link do formularza Odstąpienia Od Umowy

g) informacji o gwarancji

h) informacji o czasie dostarczenia przesyłki 

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz zakończenie zamówienia przez naciśnięcie przycisku potwierdzającego zamówienie

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PLANTS FOR BEAUTY ,Ewa Libich , Rawicz 26, 97-403 Drużbice , Nip: 7692135115 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną " Potwierdzenie zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.0.  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Plants for Beauty Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.


V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia na terenie Unii Europejskiej .

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, przesyłką pocztą lub klient może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy . Koszty dostawy :

- Kurier 48  STANDART - usługa Poczty Polskiej  - 12 zł.  (z Vat) (od 1,5kg -15zł)

> przelew bankowy ,karta kredytowa  system PayU.
                                  (śledzenie przesyłki ,możliwy odbiór na poczcie ,powiadomienia sms ,dostawa w ciągu 2 dni 
                                    roboczych)
- Kurier 48  POBRANIE - usługa Poczty Polskiej - 15.00 zł. ( z Vat) od (1,5 Kg-18zł)  , cena zawiera dodatkową opłatę za pobranie w wysokości 3,50 zł.

- Poczta Polska - List przedpłata - 8,8 - 10 zł. w zależności od wagi przesyłki 
Odbiór Osobisty - w filii firmy  - 0zł 

Adres filii:

ul. Powstańców Warszawy 12
95-200 Pabianice

  Wysyłki zagraniczne tylko na obszarze Unii Europejskiej.
Termin dostawy około 14 dni roboczych.
Cena wysyłki uzależniony jest od wagi paczki;
- Od 500g - 5,5 euro - 30zł
- Od 501g. - Do 1000 g. - 8,50 euro - 37 zł.
- Od 1001g.- do 2000g. - 15,50 euro - 66zł.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Płatności za Zamówienie lub Złożenia Zamówienia jeśli wybrał opcje płatności za pobraniem.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Zasady/Regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia lub specyfikacji Zamówienia lub paragonu fiskalnego lub faktury VAT.


VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich dla zmówień na terenie Polski oraz w Euro dla zamówień z obszaru Unii Europejskiej i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego podanego w zakładce dane firmy oraz podanego w trakcie składania zamówienia.  

b) płatnością w systemie Pay U. 

c) za pobraniem.


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

PLANTS FOR BEAUTY ,Ewa Libich ,
Rawicz 26, 97-403 Drużbice ,
Nip: 7692135115
nr telefonu: +48 732983413
adres e-mail: sklep@plantsforbeauty
 
O swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod tym odnośnikiem, jednak nie jest to obowiązkowe.

Jeżeli złożą Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 Skutki odstąpienia od umowyW przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres filii:
PLANTS FOR BEAUTY Ewa Libich ,
Rawicz 26,
97-403 Drużbice


niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 


7.2. Zwrot pieniędzy za odesłany towar nastąpi w terminie do 14 dni od momentu odebrania przesyłki przez firmę Plants for Beauty

7.3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.4. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.5. Towar odsyłany powinien być fabrycznie zamknięty, nieużywany ,w oryginalnym nie uszkodzonym opakowaniu.

7.6. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. PLANTS FOR BEAUTY ,Ewa Libich , Rawicz 26, 97-403 Drużbice , Nip: 7692135115 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres  kontakt@plantsforbeauty.pl  PLANTS FOR BEAUTY ,Ewa Libich , Rawicz 26, 97-403 Drużbice , Nip: 7692135115 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Firma Plants for Beauty Gwarantuje dostarczenie produktów zgodnych z opisami zawartymi przy każdym produkcie na stronie internetowej www.plantsforbeauty.pl , nie jest jednak producentem tych że produktów .

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. PLANTS FOR BEAUTY ,Ewa Libich , Rawicz 26, 97-403 Drużbice , Nip: 7692135115podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PLANTS FOR BEAUTY ,Ewa Libich , Rawicz 26, 97-403 Drużbice , Nip: 7692135115  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres  kontakt@plantsforbeauty.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. PLANTS FOR BEAUTY ,Ewa Libich , Rawicz 26, 97-403 Drużbice , Nip: 7692135115 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PLANTS FOR BEAUTY ,Ewa Libich , Rawicz 26, 97-403 Drużbice , Nip: 7692135115 a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PLANTS FOR BEAUTY ,Ewa Libich , Rawicz 26, 97-403 Drużbice , Nip: 7692135115 a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę [podmiotu prowadzącego sklep internetowy].

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4.Informacje o Urlopie umieszczane są na stronie głównej w aktualnościach i/lub banerze głównym, który jest podlinkowany linkiem do szczegółowych informacji. W trakcie urlopu jest możliwość składania zamówień na stronie sklepu. Zostaną one jednak wysłane po zakończeniu przerwy urlopowej podanej w aktualnościach.
Podczas urlopu sklep nie odpowiada na maile oraz próby kontaktu telefonicznego.
Serwis www.plantsforbeauty.pl używa plików cookies.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz używających w/w plików jest właściciel Serwisu:

Plants for Beauty
Ewa Libich
Rawicz 26,
97-403 Drużbice                                                                                                           Pliki cookiesPliki cookies czyli tzw. „ciasteczka" to niewielkie pliki tekstowe, które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i używa do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zbierają podstawowe informacje (np. w celu zliczenia ilości odwiedzin Serwisu w statystykach), zapamiętujące ustawienia użytkownika, służące do wygodnego przeglądania stron internetowych Serwisu.
Ustawienia dotyczące plików cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Jeśli nie zmieniają Państwo w/w ustawień, równa się to ze zgodą dla stosowanych i opisanych wyżej rozwiązań teleinformatycznych.
Ustawienia dotyczące cookies w Państwa przeglądarce

Poziom ochrony przed cookies możecie Państwo ustawić w dowolnej przeglądarce internetowej. Wówczas jednak, w pewnych sytuacjach może to utrudnić lub uniemożliwić użytkowanie Serwisu.
Zmiana ustawień w najbardziej popularnych przeglądarkach
Internet Explorer 6.0 i 7.0

W menu przeglądarki Wybierają Państwo: Narzędzia >> Opcje Internetowe >> Prywatność, kliknąć przycisk „Witryny". Suwakiem proszę ustawić poziom, zmianę zatwierdzić przyciskiem „OK".

http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Mozilla Firefox

W menu przeglądarki wybierają Państwo: Narzędzia >> Opcje >> Prywatność. Dalej, proszę zaznaczyć na liście wyboru: Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika". Poniżej zaznaczacie Państwo interesujące opcje, które się pojawiły.

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Opera

W menu przeglądarki wybierają Państwo: Narzędzie >> Preferencje >> Zaawansowane. Proszę zaznaczyć lub odznaczyć pozycję „Ciasteczka".

http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
Google Chrome

W menu przeglądarki Wybierają Państwo: Ustawienia >> Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność" kliknąć przycisk „Ustawienia treści". W zakładce „Pliki cookie" można zmienić ustawienia plików cookie.

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari

W menu przeglądarki Wybierają Państwo: Preferencje i klikaja ikonę Bezpieczeństwo. Dalej, w sekcji ,,Akceptuj pliki cookie" ustalacie poziom bezpieczeństwa.http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL 


 

 

                                                                                                           Pliki cookies
 

Pliki cookies czyli tzw. „ciasteczka" to niewielkie pliki tekstowe, które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i używa do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zbierają podstawowe informacje (np. w celu zliczenia ilości odwiedzin Serwisu w statystykach), zapamiętujące ustawienia użytkownika, służące do wygodnego przeglądania stron internetowych Serwisu.

 

Ustawienia dotyczące plików cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Jeśli nie zmieniają Państwo w/w ustawień, równa się to ze zgodą dla stosowanych i opisanych wyżej rozwiązań teleinformatycznych.

 

Ustawienia dotyczące cookies w Państwa przeglądarce

Poziom ochrony przed cookies możecie Państwo ustawić w dowolnej przeglądarce internetowej. Wówczas jednak, w pewnych sytuacjach może to utrudnić lub uniemożliwić użytkowanie Serwisu.

 

Zmiana ustawień w najbardziej popularnych przeglądarkach

 

Internet Explorer 6.0 i 7.0

W menu przeglądarki Wybierają Państwo: Narzędzia >> Opcje Internetowe >> Prywatność, kliknąć przycisk „Witryny". Suwakiem proszę ustawić poziom, zmianę zatwierdzić przyciskiem „OK".

http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

 

Mozilla Firefox

W menu przeglądarki wybierają Państwo: Narzędzia >> Opcje >> Prywatność. Dalej, proszę zaznaczyć na liście wyboru: Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika". Poniżej zaznaczacie Państwo interesujące opcje, które się pojawiły.

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 

Opera

W menu przeglądarki wybierają Państwo: Narzędzie >> Preferencje >> Zaawansowane. Proszę zaznaczyć lub odznaczyć pozycję „Ciasteczka".

http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html

 

Google Chrome

W menu przeglądarki Wybierają Państwo: Ustawienia >> Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność" kliknąć przycisk „Ustawienia treści". W zakładce „Pliki cookie" można zmienić ustawienia plików cookie.

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

Safari

W menu przeglądarki Wybierają Państwo: Preferencje i klikaja ikonę Bezpieczeństwo. Dalej, w sekcji ,,Akceptuj pliki cookie" ustalacie poziom bezpieczeństwa.

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
Strona główna
Witamy w naszym sklepie

 

Newsletter
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl | Realizacja MarketingowaStrona